Правила користування біблеотекою

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Типові правила користування бібліотекою професійно — технічного навчального закладу (далі — Бібліотека) розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” із змінами і доповненнями, затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000 р., «Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 N 319 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 за N 538/5729, «Положення про бібліотеку професійно — технічного навчального закладу».

1.2. Користування бібліотекою безкоштовне.

2. ПРАВИЛА КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Право користування Бібліотекою мають учні, викладачі, майстри виробничого навчання та працівники структурних підрозділів ліцею.

2.2. Користувачі бібліотеки мають право:

  • користуватись інформацією про склад бібліотечного фонду;
  • отримувати консультативну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
  • отримувати в тимчасове користування літератури із фонду бібліотеки.

2.3. Користувачі мають право одержувати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшений до 5-15 днів.
     Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі. Підручники і навчальні посібники для учнів видаються на один навчальний рік у відповідності до робочого навчального плану ліцею; для викладачів – за потребою.
      Бібліотека може встановлювати інші терміни з урахуванням попиту користувачів і специфіки їхнього обслуговування.

2.4. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.5. Рідкісні та цінні документи, а також періодичні видання (газети) видаються для користування лише в читальному залі.

3. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Для запису до бібліотеки викладачі пред‘являють паспорт, а учні — учнівський квіток ; ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов‘язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті користувач повинен повідомити    про це бібліотеку у місячний термін.

3.2. При відвідуванні бібліотеки учні повинні мати учнівський квиток.

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість, інвентарний номер та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов‘язаний зробити на документах відповідну позначку.  В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.4. Кожний документ, виданий на абонементі або в читальному залі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ із фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним документом, визнаним рівноцінним (із врахуванням року видання – минулий і поточний). У випадках, коли заміна неможлива, користувач повинен зробити ксерокопію цього видання.

3.6.  Заміна втраченої чи пошкодженої користувачем літератури фіксується у спеціальному зошиті (зошит заміни), підтверджується підписами користувача та бібліотекаря, що приймає зміну.

3.7. Користувачі повинні дотримуватись тиші в бібліотеці.

3.8. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлений   термін.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ

Бібліотеказобов’язана:

4.1. Інформувати користувачів про всі види послуг, що надає Бібліотека. Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в Бібліотеці, надавати допомогу у доборі потрібних документів.

4.2.  Дбати про культуру обслуговування користувачів.

4.3. . Не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім освітньої, без їх згоди.

4.4. Проводити на початку навчального року перереєстрацію користувачів.

4.5.  Забезпечувати режим роботи Бібліотеки згідно з вимогами навчального закладу.

Бібліотекамає право:

4.6  Інформувати адміністрацію ліцею  про порушення користувачами основних вимог користування документами.

4.7.  Вимагати від керівництва ліцею не допускати видачі атестатів і дипломів при заборгованості у бібліотеці.